Гарц

Nature Art

Бид ямар нэг зүйлсэд хэт автах нь хялбар. Түүгээрээ бахархалтай, итгэлтэйгээр амьсгалцгаана. Цаашдын үр дагавар, нөлөө нь сөрөг байх бөгөөд бие махбодын ба оюун санааны хувьд орших бололцоо нь бид бүгдээс хамаардаг.